Tagalog Prayer: Mga Panalangin at Halimbawa

Ang pinakaginagamit na tagalog prayer o panalingin na tagalog ay ang “Ama Namin” o mas kilala nating “Our Father” sa ingles.

Ama Namin

Ama namin, sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa, para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw.
At patawarin Mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin
Sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan,
At ang kadakilaan, magpakailanman. Amen.

Manalangin sa Maykapal

Sa ating skwelahan, trabaho, pagdiriwang at iba pa ay ginagamit din natin ang mga tagalog prayer o tagalog na mga panalangin depende sa okasyon. Kadalasan, bago natin simulan ang isang programa ay meron tayong opening prayer tagalog o di kaya ay ingles, at pagkatapos ng programa ay closing prayer na tagalog o ingles naman depende sa ostiya.

Mga halimbawa ng Tagalog Prayer bago kumain

  • Maraming salamat po, Amang Banal, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Sinasamba ka namin sa patuloy mong pagkalinga sa aming sangbahayan at sa aming buong komunidad na aming ginagalawan. Nawa’y maging maayos ang aming pagsasalu-salo ngayong oras na ito at sa mga susunod pang araw. Amen

 

  • Ama, basbasan mo po ang mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin upang aming pagsalu-saluhan. Ibinabalik po namin sa iyong harapan ang lahat ng kapurihan at nawa’y maging karapat-dapat kami sa lahat ng biyayang patuloy ninyong ipinagkakaloob sa aming pamilya at sambahayan. Maraming salamat po, Panginoon sa aming masaganang pamumuhay. Ang iyong kabutihan at kaluwalhatian ay hindi magkukulang kailanpaman. Amen.

Mga halimbawa ng opening prayer tagalog sa klase

  • Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Bigyan mo kami ng tulong sa aming mga desisyong ginagawa. Pagpalain mo an gaming mga guro sa matiyagang paghahatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Pagpalain mo rin an gaming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Maraming salamat po, Panginoon sa lahat ng biyayang inyong ibinibigay sa aming lahat. Ikaw po ang aming sandigan at kalakasan. Amen.

 

  • Kami po ay maliliit na alipin sa iyong harapan. Patawarin mo po kami sa aming kahinaan. Bigyan mo kami ng kalakasan upang mapaglabanan ang mga pagsubok na darating. Igawad mo sa amin ang kababaang-loob upang tumulong sa aming mga kaklase at sa aming kapwa tao. Gabayan mo kami na maging isang huwaran sa aming lipunang ginagalawan at magsilbing mabuting halimbawa para sa mga mag-aaral na nakababata sa amin. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos sa pangalan ng iyong Anak na aming Tagapagligtas. Amen.

Ang “Ama Namin” ay pwedeng gamitin bilang tagalog prayer before class, at apostles creed na tagalog pagkatapos ng klase.

Luwalhati Prayer o Glory Be sa ingles na panalangin

Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
Kapara nang sa una, gayon din ngayon at
magpakilan pa man sa walang hanggan.

Ang sumasampalataya prayer o apostles’creed sa ingles

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesukristo iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo; ipinanganak ni Santang Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato; ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit; naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula’t paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Banal na Simbahang Katolika; sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan; at sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.

Pagsisisi Tagalog Prayer

Panginoon kong Hesukristo, ako’y nagkasala sa Iyong kabutihang walang hanggan. Ako’y nagsisisi ng buong puso at nagtitika na di na muling magkakasala sa tulong ng Iyong mahal na grasya. Amen.

Rosary Guide Tagalog

Paano ngaba mag rosary ng tagalog? Kung ikaw ay nanganga-ilangan ng rosary guide na tagalog, sundin mo lang ang pagka sunod-sunod ng mga dasal na ito:

1. Sa Ngalan Ng Ama (Sign of the Cross )
2. Sumasampalataya (Apostles’ Creed )
3. Ama Namin (Our Father )
4. 3x Aba Ginoong Maria (Hail Mary )
5. Luwalhati sa Ama (Glory Be)
6. Announce the Misteryo 1
7. Ama Namin
8. 10x Aba Ginoong Maria
9. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko (Oh, My Jesus)
10. Announce Misteryo 2
11. Ama Namin
12. 10x Aba Ginoong Maria
13. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko
14. Announce Misteryo 3
15. Ama Namin
16. 10 Aba Ginoong Maria
17. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko
18. Announce Misteryo 4
19. Ama Namin
20. 10 Aba Ginoong Maria
21. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko
22. Announce Misteryo 5
23. Ama Namin
24. 10x Aba Ginoong Maria
25. Luwalhati sa Ama / O Hesus Ko
26. Aba Po Santa Mariang Hari (Hail Holy Queen)
For the Intentions and protection of our Holy Father:
27. Ama Namin (Our Father)
Aba Ginoong Maria (Hail Mary)
Luwalhati sa Ama (Glory Be)
28. Sa Ngalan Ng Ama (Sign of the Cross)