Ano ang Zika Virus at ang Panganib Na Dala

Ano ang Zika Virus?

Ayon sa World Health Organization, ang Zika Virus ay sakit na nakukuha sa kagat ng lamok. Ito ay unang natuklasan ng mga health workers na nagsusuri ng yellow fever sa Uganda noong 1947, ito’y nagsimula bilang isang sakit ng mga unggoy. Noon 1952 sa bansang Uganda at Tanzania nagsimulang dumapo sa tao ang Zika Virus.

Ang pagalaganap gn Zika Vuris ngayon ay naitala na sa Africa, United States of America, at Asia Pacific. Noong 1960s hanggang 1980s, ang Zika Virus infection ay naitala sa Africa at Asia na kadalasang kasama sa mga ordinayo at hindi grabeng sakit. Ang unang maraming kasong naitala ng Zika infection ay sa isla ng Yap (Federated States of Micronesia) noong 2007.

 Noong July 2015 sa Brazil, nai-report magkaugnay na kaso ng Zika Virus infection at Guillain-Barré syndrome. At noong October 2015, naitala rin sa Brazil na ang Zika Virus infection ay nagdudulot ng microcephaly syndrome. Pinag-aaralan pa hanggang ngayon kung ano pang mga neurological na komplikasyon ang maaring dala nito.

Nakukompirma ang Zika Virus infection sa pamamagitan ng laboratory tests ng dugo o ibang body fluids, tulad ng ihi, laway at semen.

Sanhi at Sintomas ng Zika Virus

Ang sanhi ng Zika virus disease ay dahil sa kagat ng Aedes na klase ng lamok. Ang incubation period (simula ng pagkahawa ng virus hanggang sa lumabas ang sintomas) ay hindi pa klaro, pero kadalasan ay umaabot pa ng ilang araw.

Ang mga taong may Zika virus ay kadalasang nagkakaroon ng lagnat, skin rashes, conjunctivitis,pananakit ng kasu-kasohan at kalamnan, malaise o sakit ng ulo. Ang mga sintomas na ito ay kadalasang nagtatagal ng dalawa (2) hanggang pitong (7) araw.

Komplikasyon ng Zika Virus

Ayon sa konklusyon sa pagsusuri noong May 30, 2016 ng World Health Organization (WHO), kung ang impeksyon ng Zika Virus ay mangyayari habang nagbubuntis ang isang babae ay siguradong magkakaroon ng congenital brain abnormalities katulad ng microcephaly, at nagsasanhi rin ito ng of Guillain-Barré syndrome.

Lunas at Pag-iwas sa Zika Virus

Ang Zika Virus ay kadalasang may di malalang sintomas at walang direktang lunas. Ang mga taong may Zika virus ay dapat magkaroon ng maraming pahinga, uminon ng maraming tubig at iba pang hydration, at uminom ng gamot sa sakit sa katawan at lagnat. Kung lumalala ang mga sintomas, dapat sumanguni na sa doktor at eksperto. Sa ngayon, walang bakuna laban sa Zika virus.

Proteksyon laban sa kagat ng lamok ang pinakaunang dapat pagtuonan ng pansin para makaiwas sa Zika virus. Maaring magsuot ng damit may mahabang manggas, paglalagay ng window screens sa bintana at pagsasara ng pinto, pagtulog sa gamit ang kulambo, at paggamit ng insect repellant na may DEET, IR3535 o icaridin. Importante rin ang paglilinis sa mga lugar na potensyal na pagbahayan ng lamok.

Transmisyon ng Zika Virus

Ang Zika virus at nasasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng Aedes na klase ng lamok,  ang lamok na ito ay kadalasang makikita sa tropical na lugar. Ang Aedes na lamok ay kadalasang nangangagat pag umaga , hapon at gabi. Magkaparehang lamok ang nagdadala ng Zika Virus, dengue, chikungunya at yellow fever.  Maaari ring masalin ang virus  habang nagtatalik, at pagsasalin ng dugo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.